skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extrusion parameters on the microstructure and properties of an Al-Li-Mg-Zr alloy

Kumar, S. ; McShane, H. ; Sheppard, T.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(4), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351433

Toàn văn không sẵn có

2
Effect of extrusion parameters on the microstructure and properties of an Al-Li-Mg-Zr alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extrusion parameters on the microstructure and properties of an Al-Li-Mg-Zr alloy

Kumar, S. ; Mcshane, H. B. ; Sheppard, T.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(4), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00351433

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...