skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis

Nachega, Jean B ; Uthman, Olalekan A ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A ; Mills, Edward J ; Amekudzi, Kofi ; Ouédraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2014, Vol.93(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis/Lien entre le suivi de la therapie antiretrovirale et le statut professionnel: revue systematique et meta-analyse/La asociacion entre la adherencia a la terapia antirretroviral y la situacion laboral: examen sistematico y metaanalisis.(Systematic reviews)

Nachega, Jean B. ; Uthman, Olalekan A. ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A. ; Mills, Edward J. ; Amekudzi, Kofi ; Ouedraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, Jan, 2015, Vol.93(1), p.29(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis/Lien entre le suivi de la therapie antiretrovirale et le statut professionnel: revue systematique et meta-analyse/La asociacion entre la adherencia a la terapia antirretroviral y la situacion laboral: examen sistematico y metaanalisis.(Systematic reviews)

Nachega, Jean B. ; Uthman, Olalekan A. ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A. ; Mills, Edward J. ; Amekudzi, Kofi ; Ouedraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(1), p.29(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

4
Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis

Nachega, Jean B ; Uthman, Olalekan A ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A ; Mills, Edward J ; Amekudzi, Kofi ; Ouédraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, 01/01/2015, Vol.93(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis

Nachega, Jean ; Uthman, Olalekan ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey ; Mills, Edward ; Amekudzi, Kofi ; Ouédraogo, Alice

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jan 2015, Vol.93(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis

Nachega, Jean B ; Uthman, Olalekan A ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A ; Mills, Edward J ; Amekudzi, Kofi ; Ouédraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2015, Vol.93(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 25558105 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...