skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Study on minority shareholders protection final report.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on minority shareholders protection final report.

European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Tgs Baltic

EU Bookshop (European Union - Publications Office)

ISBN: 978-92-79-85669-3 ; DOI: 10.2838/658269

Toàn văn sẵn có

2
Study on minority shareholders protection final report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on minority shareholders protection final report

Tgs Baltic ; Europäische Kommission directorate A - Civil And Commercial Justice unit A3 - Company Law

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9789279856693 ; DOI: 10.2838/658269

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...