skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of acculturation: Psychological distress among Mexican American young adults

Kaplan, Mark S ; Marks, Gary

Social Science & Medicine, 1990, Vol.31(12), pp.1313-1319 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/0277-9536(90)90070-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of acculturation: psychological distress among Mexican American young adults

Kaplan, Mark S. ; Marks, Gary

Social Science & Medicine, Dec 15, 1990, Vol.31(12), p.1313(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of acculturation: psychological distress among Mexican American young adults

Kaplan, Mark S. ; Marks, Gary

Social Science & Medicine, Dec 15, 1990, Vol.31(12), p.1313(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

4
Adverse effects of acculturation: Psychological distress among Mexican American young adults
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of acculturation: Psychological distress among Mexican American young adults

Kaplan, Mark S. ; Marks, Gary

Social Science & Medicine, 1/1990, Vol.31(12), pp.1313-1319 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(90)90070-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse effects of acculturation: psychological distress among Mexican American young adults

Kaplan, M S ; Marks, G

Social science & medicine (1982), 1990, Vol.31(12), pp.1313-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0277-9536 ; PMID: 2287960 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...