skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of Immigrant and Minority Health, 2014, Vol.16(5), pp.781-789 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-013-9809-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry

Journal of Immigrant and Minority Health, Oct 2014, Vol.16(5), pp.781-9 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15571912 ; E-ISSN: 15571920 ; DOI: 10.1007/s10903-013-9809-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind.(Report)

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of Immigrant and Minority Health, Oct, 2014, Vol.16(5), p.781(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1557-1912

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind.(Report)

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of Immigrant and Minority Health, Oct, 2014, Vol.16(5), p.781(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1557-1912

Toàn văn sẵn có

5
The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of Immigrant and Minority Health, 10/2014, Vol.16(5), pp.781-789 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10903-013-9809-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of parental migration on the mental health of children left behind

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of immigrant and minority health, October 2014, Vol.16(5), pp.781-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1557-1920 ; PMID: 23546615 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10903-013-9809-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...