skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
News & Views: Bring on the Biomarkers--It's Time for the "Big Science" Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News & Views: Bring on the Biomarkers--It's Time for the "Big Science" Approach

Zhang, Y.

Clinical Chemistry, 06/01/2011, Vol.57(6), pp.928-929 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0009-9147 ; E-ISSN: 1530-8561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2011.166058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bring on the biomarkers--it's time for the "big science" approach.(the Clinical Chemist: News & Views)

Zhang, Yan

Clinical Chemistry, June, 2011, Vol.57(6), p.928(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-9147

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bring on the biomarkers--it's time for the "big science" approach.(the Clinical Chemist: News & Views)

Zhang, Yan

Clinical Chemistry, June, 2011, Vol.57(6), p.928(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-9147

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...