skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santiago Perez Triana (1898-1916) and the Pan-Americanization of the Monroe Doctrine

Jane M. Rausch

Historia y Sociedad, 01 July 2018, Issue 35, pp.223-240 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0121-8417 ; E-ISSN: 2357-4720 ; DOI: 10.15446/hys.n35.62306

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santiago Pérez Triana (1858-1916) and the Pan-Americanization of the Monroe Doctrine *

Rausch, Jane

Historia y Sociedad, Jul-Dec 2018, Issue 35, pp.223-240 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0121-8417 ; E-ISSN: 2357-4720 ; DOI: 10.15446/hys.n35.62306

Toàn văn sẵn có

3
Santiago Perez Triana (1898-1916) and the Pan-Americanization of the Monroe Doctrine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santiago Perez Triana (1898-1916) and the Pan-Americanization of the Monroe Doctrine

Rausch, Jane M.

Historia y sociedad, 07/01/2018, Issue 35, pp.223-240 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0121-8417 ; E-ISSN: 2357-4720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/hys.n35.62306

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...