skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher ; Garrett, Rose ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, Aug 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20563744

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher D. ; Garrett, Rose H. ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, August 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 2056-3744 ; E-ISSN: 2056-3744 ; DOI: 10.1002/evl3.122

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher D ; Garrett, Rose H ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, 2019, Vol.3(4), p.359-373 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2056-3744 ; DOI: 10.1002/evl3.122 ; PMCID: 6675142 ; PMID: 31388446

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Asher D. Cutter ; Rose H. Garrett ; Stephanie Mark ; Wei Wang ; Lei Sun

Evolution Letters, 01 August 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2056-3744 ; DOI: 10.1002/evl3.122

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...