skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings

Mondragón-González, Sirenia ; Burguière, Eric

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2017, p.43253 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep43253

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings

Sirenia Lizbeth Mondragón-González ; Eric Burguière

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43253

Toàn văn sẵn có

3
Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings

Mondragón-González, Sirenia Lizbeth ; Burguière, Eric

Scientific Reports, 4/2017, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep43253

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings

Mondragón-González, Sirenia Lizbeth ; Burguière, Eric

Scientific reports, 24 February 2017, Vol.7, pp.43253 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28233819 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep43253

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired benchmark generator for extracellular multi-unit recordings

Lizbeth Mondragón-González, Sirenia ; Burguière, Eric

Scientific Reports, 24 February 2017, Vol.7, p.43253 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43253

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...