skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Trapped in the Reform": Kindergarten Teachers' Experiences of Teacher Professionalisation in Buleleng, Indonesia

Yulindrasari, Hani ; Ujianti, Putu Rahayu

Policy Futures in Education, January 2018, Vol.16(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1478-2103 ; DOI: 10.1177/1478210317736206

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Trapped in the reform”: Kindergarten teachers’ experiences of teacher professionalisation in Buleleng, Indonesia

Yulindrasari, Hani ; Ujianti, Putu Rahayu; Adriany, Vina (Editor)

Policy Futures in Education, January 2018, Vol.16(1), pp.66-79 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

E-ISSN: 1478-2103 ; DOI: 10.1177/1478210317736206

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...