skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network

Howard-Jones, Paul A. ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in Psychology, 01/07/2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-1078 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network

Howard-Jones, Paul A ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in psychology, 2015, Vol.6, pp.1891 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1664-1078 ; PMID: 26779054 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network.(Brief article)(Abstract)

Howard - Jones, Paul A. ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in Psychology, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network.(Brief article)(Abstract)

Howard-Jones, Paul A. ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in Psychology, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of learning deactivates the Default Mode Network

Paul Alexander Howard-Jones ; Tim Ejay ; Alice Emason ; Harvey Ejones

Frontiers in psychology, 01 January 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...