skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups.(Report)

Chamlee - Wright, Emily ; Storr, Virgil Henry

Public Choice, Oct, 2011, Vol.149(1-2), p.167(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-5829

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee - Wright, Emily; Storr, Virgil Henry

Public choice, 2011, Vol.149(1), pp. 167-185 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0048-5829

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil

Public Choice, 2011, Vol.149(1), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-011-9834-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil

Public Choice, Oct 2011, Vol.149(1-2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00485829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-011-9834-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil Henry

Public Choice, 1 October 2011, Vol.149(1/2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00485829 ; E-ISSN: 15737101

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil Henry

Public Choice, 1 October 2011, Vol.149(1/2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00485829 ; E-ISSN: 15737101

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil Henry

Public Choice, 1 October 2011, Vol.149(1/2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00485829 ; E-ISSN: 15737101

Toàn văn sẵn có

8
Social capital, lobbying and community-based interest groups
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital, lobbying and community-based interest groups

Chamlee-Wright, Emily ; Storr, Virgil Henry

Public Choice, 10/2011, Vol.149(1-2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11127-011-9834-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...