skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms (Prediction Olive Classification by Data Mining)

Beiki, Amir H ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms

Beiki, Amir H ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164 ; PMCID: 3434224 ; PMID: 22957050

Toàn văn sẵn có

3
A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms

Beiki, Amir H. ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 9/5/2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new avenue for classification and prediction of olive cultivars using supervised and unsupervised algorithms

Beiki, Amir H ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour

PloS one, 2012, Vol.7(9), pp.e44164 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22957050 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms

Beiki, Amir ; Ebrahimi, Mansour

PLoS One, Sep 2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new avenue for classification and prediction of olive cultivars using supervised and unsupervised algorithms

Amir H Beiki ; Saba Saboor ; Mansour Ebrahimi

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...