skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, May 2017, Vol.76(9), pp.11407-11428 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13807501 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), pp.11407-11428 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design.(Report)

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong Woon ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), p.11407(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

4
Development of simulator for invoked reality environmental design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong Woon ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 11/10/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...