skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments of biofuels in Brazil and East Asia: experiences and challenges

Masiero, Gilmar

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2011, Vol.54(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000200005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil e no Leste Asiático: experiências e desafios

Masiero, Gilmar

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2011, Vol.54(2), pp.97-117 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000200005

Toàn văn sẵn có

3
Desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil e no Leste Asiático: experiências e desafios
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil e no Leste Asiático: experiências e desafios

Masiero, Gilmar

Revista Brasileira de Política Internacional, 2011, Vol.54(2), pp.97-117 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292011000200005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil e no Leste Asiático: experiências e desafios

Gilmar Masiero

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 January 2011, Vol.54(2), pp.97-117 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000200005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...