skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Preliminary effects of real-world factors on the recovery and exploitation of forensic impurity profiles of a nerve-agent simulant from office media
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary effects of real-world factors on the recovery and exploitation of forensic impurity profiles of a nerve-agent simulant from office media

Fraga, Carlos G. ; Sego, Landon H. ; Hoggard, Jamin C. ; Acosta, Gabriel A. Pérez ; Viglino, Emilie A. ; Wahl, Jon H. ; Synovec, Robert E.

Journal of Chromatography A, 12/2012, Vol.1270, C, pp.269-282 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00219673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.10.053

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary effects of real-world factors on the recovery and exploitation of forensic impurity profiles of a nerve-agent simulant from office media

Fraga, Carlos G ; Sego, Landon H ; Hoggard, Jamin C ; Acosta, Gabriel A. Pérez ; Viglino, Emilie A ; Wahl, Jon H ; Synovec, Robert E

Journal of Chromatography A, 28 December 2012, Vol.1270, pp.269-282 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2012.10.053

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...