skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm: Promiscuous Normativity in 3-Year-Olds

Schmidt, Marco F. H ; Butler, Lucas P ; Heinz, Julia ; Tomasello, Michael

Psychological Science, October 2016, Vol.27(10), pp.1360-1370 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797616661182

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm

Schmidt, Marco F H ; Butler, Lucas P ; Heinz, Julia ; Tomasello, Michael

Psychological science, October 2016, Vol.27(10), pp.1360-1370 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-9280 ; PMID: 27634004 Version:1 ; DOI: 10.1177/0956797616661182

Toàn văn sẵn có

3
Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm: Promiscuous Normativity in 3-Year-Olds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm: Promiscuous Normativity in 3-Year-Olds

Schmidt, Marco F. H. ; Butler, Lucas P. ; Heinz, Julia ; Tomasello, Michael

Psychological Science, 10/2016, Vol.27(10), pp.1360-1370 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0956797616661182

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...