skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ronzhin, Andrey (Editor) ; Potapova, Rodmonga (Editor) ; Delic, Vlado (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9783319115801 ; ISBN: 3319115804 ; E-ISBN: 9783319115818 ; E-ISBN: 3319115812 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11581-8

Toàn văn sẵn có

2
Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings

Ronzhin, Andrey ; Potapova, Rodmonga ; Delic, Vlado

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-11580-1 ; E-ISBN: 978-3-319-11581-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11581-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...