skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point of View

Wang, C., Jeffrey

Spine, 2015, Vol.40(1), pp.E35-E35 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0362-2436 ; DOI: 10.1097/BRS.0000000000000713

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point of View

Wang, C., Jeffrey

Spine, 2015, Vol.40(1), pp.E35-E35 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0362-2436 ; DOI: 10.1097/BRS.0000000000000713

Toàn văn không sẵn có

3
Point of View
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point of View

Wang, Jeffrey C.

Spine, 2015, Vol.40(1), p.E35 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0362-2436 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000000713

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point of view

Wang, Jeffrey C

Spine, 01 January 2015, Vol.40(1), pp.E35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1528-1159 ; PMID: 25398033 Version:1 ; DOI: 10.1097/BRS.0000000000000713

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...