skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain-boundary sliding measurements in Al 2 O 3 by machine vision photogrammetry

Blanchard, C. ; Page, R.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(12), pp.3165-3170 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01124658

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain-boundary sliding measurements in [Al.sub.2]O.sub.3 by machine vision photogrammetry.(Author abstract)

Blanchard, C. R. ; Page, R. A.

Journal of Materials Science, June, 1991, Vol.26(12), p.3165 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

3
Grain-boundary sliding measurements in Al2O3 by machine vision photogrammetry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain-boundary sliding measurements in Al2O3 by machine vision photogrammetry

Blanchard, C. R. ; Page, R. A.

Journal of Materials Science, 6/1991, Vol.26(12), pp.3165-3170 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01124658

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain-boundary sliding measurements in Al[sub 2]O[sub 3] by machine vision photogrammetry

Blanchard, C.R ; Page, R.A

Journal of Materials Science; (United Kingdom), 01 January 1991, Vol.26 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01124658

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...