skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; van Den Bosch, Martje ; Tilleman, Lesley ; Dewilde, Sylvia

Applied Magnetic Resonance, 2015, Vol.46(4), p.421(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0937-9347

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin

Van Doorslaer, Sabine ; van den Bosch, Martje ; Tilleman, Lesley ; Dewilde, Sylvia

Applied Magnetic Resonance, 2015, Vol.46(4), pp.421-433 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0937-9347 ; E-ISSN: 1613-7507 ; DOI: 10.1007/s00723-014-0638-z

Truy cập trực tuyến

3
EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin

Van Doorslaer, Sabine ; van Den Bosch, Martje ; Tilleman, Lesley ; Dewilde, Sylvia

Applied Magnetic Resonance, 4/2015, Vol.46(4), pp.421-433 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0937-9347 ; E-ISSN: 1613-7507 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00723-014-0638-z

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...