skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model

J Gómez-Navarro ; J L Contreras ; W Arafat ; X L Jiang ; D Krisky ; T Oligino ; P Marconi ; B Hubbard ; J C Glorioso ; D T Curiel ; J M Thomas

Gene Therapy, 2000, Vol.7(1), p.43 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: 10.1038/sj.gt.3301054

Toàn văn sẵn có

2
Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model

Gómez-Navarro, J ; Contreras, J L ; Arafat, W ; Jiang, X L ; Krisky, D ; Oligino, T ; Marconi, P ; Hubbard, B ; Glorioso, J C ; Curiel, D T ; Thomas, J M

Gene Therapy, 1/2000, Vol.7(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.gt.3301054

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model

Gómez-Navarro, J ; Contreras, J L ; Arafat, W ; Jiang, X L ; Krisky, D ; Oligino, T ; Marconi, P ; Hubbard, B ; Glorioso, J C ; Curiel, D T ; Thomas, J M

Gene therapy, January 2000, Vol.7(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0969-7128 ; PMID: 10680015 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...