skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPONENT-BASED ENTERPRISE FRAMEWORKS.(Technology Information)

Larsen, Grant

Communications of the ACM, Oct, 2000, Vol.43(10), p.24 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

3
Component-based enterprise frameworks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Communications of the ACM, 10/1/2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/352183.352196

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352196

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...