skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, Jan 18, 2001, Vol.409(6818), p.303(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, Jan 18, 2001, Vol.409(6818), p.303(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

P. M. Visscher ; D. Smith ; S. J. G. Hall ; J. L. Williams

Nature, 2001, Vol.409(6818), p.303 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/35053160

Toàn văn không sẵn có

4
A viable herd of genetically uniform cattle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, 1/2001, Vol.409(6818), pp.303-303 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35053160

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P M ; Smith, D ; Hall, S J ; Williams, J L ; Williams, J A

Nature, 18 January 2001, Vol.409(6818), pp.303 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 11201728 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...