skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks

Abdelaziz, Ahmed ; Fong, Ang Tan ; Gani, Abdullah ; Garba, Usman ; Khan, Suleman ; Akhunzada, Adnan ; Talebian, Hamid ; Choo, Kim-Kwang Raymond

PloS one, 2017, Vol.12(4), pp.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28384312 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks.(Research Article)(Report)

Abdelaziz, Ahmed ; Fong, Ang Tan ; Gani, Abdullah ; Garba, Usman ; Khan, Suleman ; Akhunzada, Adnan ; Talebian, Hamid ; Choo, Kim-Kwang Raymond

PLoS ONE, April 6, 2017, Vol.12(4), p.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks.(Research Article)(Report)

Abdelaziz, Ahmed ; Fong, Ang Tan ; Gani, Abdullah ; Garba, Usman ; Khan, Suleman ; Akhunzada, Adnan ; Talebian, Hamid ; Choo, Kim - Kwang Raymond

PLoS ONE, April 6, 2017, Vol.12(4), p.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

4
Distributed controller clustering in software defined networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks

Abdelaziz, Ahmed ; Fong, Ang Tan ; Gani, Abdullah ; Garba, Usman ; Khan, Suleman ; Akhunzada, Adnan ; Talebian, Hamid ; Choo, Kim-Kwang Raymond; Huang, Chun-Hsi

PLOS ONE, 4/6/2017, Vol.12(4), p.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks

Ahmed Abdelaziz ; Ang Tan Fong ; Abdullah Gani ; Usman Garba ; Suleman Khan ; Adnan Akhunzada ; Hamid Talebian ; Kim-Kwang Raymond Choo

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(4), p.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed controller clustering in software defined networks

Abdelaziz, Ahmed ; Gani, Abdullah ; Garba, Usman ; Khan, Suleman ; Akhunzada, Adnan ; Talebian, Hamid ; Kim-Kwang, Raymond

PLoS One, Apr 2017, p.e0174715 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174715

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...