skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents.(includes related article about an attentive agent, called PONG, that senses and responds to a user's gaze, voice, and facial expression)(Special Section: Attentive User Interfaces)(Cover Story)

Licklider, J. C. R. C. R.

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.47(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

4
Attentive agents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul P. ; Campbell, Christopher S.

Communications of the ACM, 03/01/2003, Vol.46(3), p.47 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...