skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Sriyani Ileperuma

Collection Building, 2002, Vol.21(1), p.22-31 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0160-4953 ; DOI: 10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Ileperuma, Sriyani

Collection Building, 01 March 2002, Vol.21(1), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

3
Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Ileperuma, Sriyani

Collection Building, 03/2002, Vol.21(1), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0160-4953 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...