skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, 2017, Vol.105, p.142(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, Dec, 2017, Vol.105, p.142(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity.(Report)

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, Dec, 2017, Vol.105, p.142 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity.(Report)

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, 2017, Vol.105, p.142 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, December 2017, Vol.105, pp.142-148 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity

Walsemann, Katrina M ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C

Preventive medicine, December 2017, Vol.105, pp.142-148 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0260 ; PMID: 28911952 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...