skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, June, 2012, Vol.31(2), p.174(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1000-9426

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

3
The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 6/2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...