skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High-Resolution Spectroscopy of N Λ 16 by Electroproduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Resolution Spectroscopy of N Λ 16 by Electroproduction

Cusanno, F. ; Urciuoli, G. M. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydžovský, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J.-P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; de Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Muñoz Camacho, C. ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Širca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zheng, X. ; Zorn, C.

Physical Review Letters, 11/2009, Vol.103(20) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.202501

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Resolution Spectroscopy of {sub L}AMBDA{sup 16}N by Electroproduction

Cusanno, F ; Urciuoli, G. M ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Boeglin, W. U ; Coman, L ; Markowitz, P ; Moteabbed, M ; Raue, B ; Reinhold, J ; Aniol, K. A ; Margaziotis, D. J ; Baturin, P ; Jiang, X ; Mccormick, K ; Bertin, P. Y ; Camsonne, A ; Ferdi, C ; Benaoum, H ; Blomqvist, K. I

Physical Review Letters, 13 November 2009, Vol.103(20) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PHYSREVLETT.103.202501

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F ; Urciuoli, G. M ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K. A ; Baturin, P ; Bertin, P.Y ; Benaoum, H ; Blomqvist, K. I ; Boeglin, W. U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovsky, P ; Camsonne, A ; Chang, C. C ; Chen, J. -P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A ; Cisbani, E ; Colilli, S

Physical Review Letters, 2008, Vol.103, p.202501 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.202501

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution spectroscopy of Lambda16N by electroproduction

Cusanno, F ; Urciuoli, G M ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K A ; Baturin, P ; Bertin, P Y ; Benaoum, H ; Blomqvist, K I ; Boeglin, W U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovský, P ; Camsonne, A ; Chang, C C ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E A ; Cisbani

Physical review letters, 13 November 2009, Vol.103(20), pp.202501 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 20365979 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F ; Urciuoli, G ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K ; Baturin, P ; Bertin, P ; Benaoum, H ; Blomqvist, K ; Boeglin, W ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovsky, P ; Camsonne, A ; Chang, C ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman; Zorn, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 12, 2009 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.202501

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F. ; Urciuoli, G. M. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; De Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Camacho, C. Munoz ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zeng, X. ; Zorn, C.

Phys.Rev.Lett.103:202501,2009 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 0810.3853

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...