skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions.(Author abstract)

Perry, James L. ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, 2015, Vol.75(5), p.692(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; DOI: 10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions.(Author abstract)

Perry, James L. ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, 2015, Vol.75(5), p.692(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; DOI: 10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions

Perry, James L. ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, September 2015, Vol.75(5), pp.692-699 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions

Perry, James L ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, Sep/Oct 2015, pp.692-699 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00333352 ; E-ISSN: 15406210 ; DOI: 10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

5
Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions

Perry, James L. ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, 09/2015, Vol.75(5), pp.692-699 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation Research: Achievements, Challenges, and Future Directions

Perry, James L ; Vandenabeele, Wouter

Public Administration Review, Sep/Oct 2015, pp.692-699 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00333352 ; E-ISSN: 15406210 ; DOI: 10.1111/puar.12430

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...