skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments to evolve toward a tangible user interface for CAD parts assembly

Legardeur, Jérémy ; Garreau, Ludovic ; Couture, Nadine

The Engineering Reality of Virtual Reality 2004, 2004, Vol.5291

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1117/12.526795

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments to evolve toward a tangible user interface for computer-aided design parts assembly

Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic ; Couture, Nadine

21 May 2004, Vol.5291, pp.438-445

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819451941 ; ISBN: 0819451940 ; DOI: 10.1117/12.526795

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments to evolve toward a tangible user interface for computer-aided design parts assembly

Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic ; Couture, Nadine

Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.438-445

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.526795

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...