skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmenting beyond behavioural intentions

Kruger, Martinette ; Saayman, Melville

International Journal of Event and Festival Management, 05 June 2017, Vol.8(2), pp.204-223 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1758-2954 ; E-ISSN: 1758-2962 ; DOI: 10.1108/IJEFM-09-2016-0064

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmenting beyond behavioural intentions

Kruger, Martinette ; Saayman, Melville

International Journal of Event and Festival Management, 2017, Vol.8(2), pp.204-223 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 17582954 ; E-ISSN: 17582962 ; DOI: 10.1108/IJEFM-09-2016-0064

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmenting beyond behavioural intentions fine tuning music festival visitors’ music appreciation

Kruger, Martinette; Saayman, Melville

International journal of event and festival management, 2017, Vol.8(2), pp. 204-223 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1758-2954

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...