skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design specific user interfaces for people with down syndrome using suitable WCAG 2.0 guidelines

Alonso-Virgos, Lucia ; Pascual Espada, Jordan ; Rodriguez Baena, Luis ; Crespo, Ruben Gonzalez

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(5), p.1359(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0539-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design specific user interfaces for people with down syndrome using suitable WCAG 2.0 guidelines

Alonso-Virgos, Lucia ; Pascual Espada, Jordán ; Rodríguez Baena, Luis ; Crespo, Rubén

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(5), pp.1359-1374 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0539-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...