skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Carbon and other light element contents in the Earth's core based on first-principles molecular dynamics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon and other light element contents in the Earth's core based on first-principles molecular dynamics

Zhang, Y. ; Yin, Q.-Z.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/27/2012, Vol.109(48), pp.19579-19583 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1203826109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon and other light element contents in the Earth's core based on first-principles molecular dynamics.(EARTH, ATMOSPHERIC, AND PLANETARY SCIENCES)(Author abstract)

Zhang, Yigang ; Yin, Qing - Zhu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 27, 2012, Vol.109(48), p.19579(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon and other light element contents in the Earth’s core based on first-principles molecular dynamics

Zhang , Yigang ; Yin , Qing-Zhu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(48), pp.19579-19583 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon and other light element contents in the Earth's core based on first-principles molecular dynamics

Zhang, Yigang ; Yin, Qing-Zhu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 November 2012, Vol.109(48), pp.19579-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23150591 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1203826109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...