skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, Xiaojie ; Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Dieckmann, Ulf

Journal of the Royal Society Interface, 2015, Vol.12(102) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: 10.1098/rsif.2014.0935 ; PMCID: 4277083 ; PMID: 25551138

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, Xiaojie ; Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Dieckmann, Ulf

Journal of the Royal Society, Interface, 06 January 2015, Vol.12(102), pp.20140935 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1742-5662 ; PMID: 25551138 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, Xiaojie ; Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Dieckmann, Ulf

Journal of The Royal Society Interface, 01/06/2015, Vol.12(102), p.20140935 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0935

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...