skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Partial inhibition of AT-EAE by an antibody to ICAM-1: Clinico-histological and MRI studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial inhibition of AT-EAE by an antibody to ICAM-1: Clinico-histological and MRI studies

Morrissey, Sean P. ; Deichmann, Ralph ; Syha, Jutta ; Simonis, Claudia ; Zettl, Uwe ; Archelos, Juan J. ; Jung, Stefan ; Stodal, Horst ; Lassmann, Hans ; Toyka, Klaus V. ; Haase, Axel ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 9/1996, Vol.69(1-2), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01655728 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-5728(96)00064-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial inhibition of AT-EAE by an antibody to ICAM-1: Clinico-histological and MRI studies

Morrissey, Sean P ; Deichmann, Ralph ; Syha, Jutta ; Simonis, Claudia ; Zettl, Uwe ; Archelos, Juan J ; Jung, Stefan ; Stodal, Horst ; Lassmann, Hans ; Toyka, Klaus V ; Haase, Axel ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 1996, Vol.69(1), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(96)00064-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial inhibition of AT-EAE by an antibody to ICAM-1: clinico-histological and MRI studies

Morrissey, S P ; Deichmann, R ; Syha, J ; Simonis, C ; Zettl, U ; Archelos, J J ; Jung, S ; Stodal, H ; Lassmann, H ; Toyka, K V ; Haase, A ; Hartung, H P

Journal of neuroimmunology, September 1996, Vol.69(1-2), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0165-5728 ; PMID: 8823379 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...