skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selling winners, holding losers : effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds

Singal, Vijay; Xu, Zhaojin

Journal of banking & finance, 2011, Vol.35(10), pp. 2704-2718 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selling winners, holding losers: Effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds.(Report)

Singal, Vijay ; Xu, Zhaojin

Journal of Banking & Finance, Oct, 2011, Vol.35(10), p.2704(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selling winners, holding losers: Effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds

Singal, Vijay ; Xu, Zhaojin

Journal of Banking and Finance [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0378-4266 ; DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.02.027

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selling winners, holding losers: Effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds

Singal, Vijay ; Xu, Zhaojin

Journal of Banking & Finance, Oct 2011, Vol.35(10), p.2704 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03784266 ; E-ISSN: 18726372

Toàn văn sẵn có

5
Selling winners, holding losers: Effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selling winners, holding losers: Effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds

Singal, Vijay ; Xu, Zhaojin

Journal of Banking & Finance, 10/2011, Vol.35(10), pp.2704-2718 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03784266 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.02.027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...