skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large reductions In amenable mortality associated with Brazil's primary care expansion and strong health governance

Hone, T ; Rasella, D ; Barreto, M ; Atun, R ; Majeed, A ; Millett, C

Health Affairs, 01 January 2017 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISBN: 2 ; ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2016.0966

Toàn văn sẵn có

2
Large Reductions In Amenable Mortality Associated With Brazil’s Primary Care Expansion And Strong Health Governance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large Reductions In Amenable Mortality Associated With Brazil’s Primary Care Expansion And Strong Health Governance

Hone, Thomas ; Rasella, Davide ; Barreto, Mauricio ; Atun, Rifat ; Majeed, Azeem ; Millett, Christopher

Health Affairs, 01/2017, Vol.36(1), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0278-2715 ; E-ISSN: 1544-5208 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0966

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large Reductions In Amenable Mortality Associated With Brazil's Primary Care Expansion And Strong Health Governance

Hone, Thomas ; Rasella, Davide ; Barreto, Mauricio ; Atun, Rifat ; Majeed, Azeem ; Millett, Christopher

Health Affairs, Jan 2017, Vol.36(1), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2016.0966

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large Reductions In Amenable Mortality Associated With Brazil's Primary Care Expansion And Strong Health Governance

Hone, Thomas ; Rasella, Davide ; Barreto, Mauricio ; Atun, Rifat ; Majeed, Azeem ; Millett, Christopher

Health affairs (Project Hope), 01 January 2017, Vol.36(1), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1544-5208 ; PMID: 28069858 Version:1 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2016.0966

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...