skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners.(Research Article)

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PLoS ONE, Jan 26, 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners.(Research Article)

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PLoS ONE, Jan 26, 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PLoS One, Jan 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners (Protein-Protein Interaction Partners Predictor)

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian; Hoheisel, Jörg D. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian; Hoheisel, Jörg D. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938 ; PMCID: 3266917 ; PMID: 22292078

Toàn văn sẵn có

6
SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian; Hoheisel, Jörg D.

PLoS ONE, 1/26/2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: a sequence-based method for predicting probability of protein-protein interaction partners

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PloS one, 2012, Vol.7(1), pp.e30938 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22292078 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPPS: a sequence-based method for predicting probability of protein-protein interaction partners

Xinyi Liu ; Bin Liu ; Zhimin Huang ; Ting Shi ; Yingyi Chen ; Jian Zhang

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...