skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear.(Report)

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, Dec, 2012, Vol.30(12), p.1240(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear.(Report)

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1240(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear

Patrick P Mercier ; Andrew C Lysaght ; Saurav Bandyopadhyay ; Anantha P Chandrakasan ; Konstantina M Stankovic

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1240 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

4
Energy extraction from the biologic battery in the inner ear
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, 12/2012, Vol.30(12), pp.1240-1243 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature biotechnology, December 2012, Vol.30(12), pp.1240-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 23138225 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...