skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s cliff: perceptuo-motor learning rates across the lifespan

Coats, Rachel O ; Wilson, Andrew D ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron J ; Bingham, Geoffrey P

PloS one, 2014, Vol.9(1), pp.e85758 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24475051 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan.(Research Article)

Coats, Rachel O. ; Wilson, Andrew D. ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron J. ; Bingham, Geoffrey P.

PLoS ONE, Jan 24, 2014, Vol.9(1), p.e85758 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan.(Research Article)

Coats, Rachel O. ; Wilson, Andrew D. ; Snapp - Childs, Winona ; Fath, Aaron J. ; Bingham, Geoffrey P.

PLoS ONE, Jan 24, 2014, Vol.9(1), p.e85758 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan

Coats, Rachel O ; Wilson, Andrew D ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron J ; Bingham, Geoffrey P; Maurits, Natasha M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758 ; PMCID: 3901653 ; PMID: 24475051

Toàn văn sẵn có

5
The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan

Coats, Rachel O. ; Wilson, Andrew D. ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron J. ; Bingham, Geoffrey P.; Maurits, Natasha M.

PLoS ONE, 1/24/2014, Vol.9(1), p.e85758 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s Cliff: Perceptuo-Motor Learning Rates across the Lifespan

Coats, Rachel ; Wilson, Andrew ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron ; Bingham, Geoffrey

PLoS One, Jan 2014, Vol.9(1), p.e85758 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 50s cliff: perceptuo-motor learning rates across the lifespan

Rachel O Coats ; Andrew D Wilson ; Winona Snapp-Childs ; Aaron J Fath ; Geoffrey P Bingham

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(1), p.e85758 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...