skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway Projector: Web-Based Zoomable Pathway Browser Using KEGG Atlas and Google Maps API

Kono, Nobuaki ; Arakawa, Kazuharu ; Ogawa, Ryu ; Kido, Nobuhiro ; Oshita, Kazuki ; Ikegami, Keita ; Tamaki, Satoshi ; Tomita, Masaru

PLoS One, Nov 2009, Vol.4(11), p.e7710 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0007710

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway projector: web-based zoomable pathway browser using KEGG atlas and Google Maps API

Kono, Nobuaki ; Arakawa, Kazuharu ; Ogawa, Ryu ; Kido, Nobuhiro ; Oshita, Kazuki ; Ikegami, Keita ; Tamaki, Satoshi ; Tomita, Masaru

PloS one, 11 November 2009, Vol.4(11), pp.e7710 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 19907644 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0007710

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway Projector: Web-Based Zoomable Pathway Browser Using KEGG Atlas and Google Maps API (Zoomable Pathway Browser)

Kono, Nobuaki ; Arakawa, Kazuharu ; Ogawa, Ryu ; Kido, Nobuhiro ; Oshita, Kazuki ; Ikegami, Keita ; Tamaki, Satoshi ; Tomita, Masaru; Aziz, Ramy K. (Editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(11), p.e7710 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0007710

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway Projector: Web-Based Zoomable Pathway Browser Using KEGG Atlas and Google Maps API

Kono, Nobuaki ; Arakawa, Kazuharu ; Ogawa, Ryu ; Kido, Nobuhiro ; Oshita, Kazuki ; Ikegami, Keita ; Tamaki, Satoshi ; Tomita, Masaru; Aziz, Ramy K. (editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0007710 ; PMCID: 2770834 ; PMID: 19907644

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway projector: web-based zoomable pathway browser using KEGG atlas and Google Maps API

Nobuaki Kono ; Kazuharu Arakawa ; Ryu Ogawa ; Nobuhiro Kido ; Kazuki Oshita ; Keita Ikegami ; Satoshi Tamaki ; Masaru Tomita

PLoS ONE, Vol.4(11), p.e7710 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0007710

Toàn văn sẵn có

6
Pathway Projector: Web-Based Zoomable Pathway Browser Using KEGG Atlas and Google Maps API
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway Projector: Web-Based Zoomable Pathway Browser Using KEGG Atlas and Google Maps API

Kono, Nobuaki ; Arakawa, Kazuharu ; Ogawa, Ryu ; Kido, Nobuhiro ; Oshita, Kazuki ; Ikegami, Keita ; Tamaki, Satoshi ; Tomita, Masaru; Aziz, Ramy K.

PLoS ONE, 11/11/2009, Vol.4(11), p.e7710 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0007710

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...