skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic studies of the vibrational and electronic properties of solid hydrogen to 285 GPa.(Abstract)

Goncharov, Alexander F. ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell J. ; Mao, Ho - Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 4, 2001, Vol.98(25), p.14234(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Studies of the Vibrational and Electronic Properties of Solid Hydrogen to 285 GPa

Goncharov, Alexander F. ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell J. ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 December 2001, Vol.98(25), pp.14234-14237 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Studies of the Vibrational and Electronic Properties of Solid Hydrogen to 285 GPa

Goncharov, Alexander F. ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell J. ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 December 2001, Vol.98(25), pp.14234-14237 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Spectroscopic studies of the vibrational and electronic properties of solid hydrogen to 285 GPa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic studies of the vibrational and electronic properties of solid hydrogen to 285 GPa

Goncharov, A. F. ; Gregoryanz, E. ; Hemley, R. J. ; Mao, H.-K.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/04/2001, Vol.98(25), pp.14234-14237 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.201528198

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic studies of the vibrational and electronic properties of solid hydrogen to 285 GPa

Goncharov, A F ; Gregoryanz, E ; Hemley, R J ; Mao, H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 December 2001, Vol.98(25), pp.14234-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11717391 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTROSCOPIC STUDIES OF THE VIBRATIONAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF SOLID HYDROGEN TO 285 GPA

GONCHAROV,A. ; GREGORYANZ,E. ; HEMLEY,R. ; MAO,H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2001, Vol.98 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1073/pnas.201528198 ; TRN: US0405431

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Studies of the Vibrational and Electronic Properties of Solid Hydrogen to 285 GPa

Goncharov, Alexander F. ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell J. ; Mao, Ho-Kwang

Cornell University

Arxiv ID: cond-mat/0110104

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Studies of the Vibrational and Electronic Properties of Solid Hydrogen to 285 GPa

Goncharov, Alexander ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell; Hemley, Russell (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 4, 2001 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.201528198

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...