skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile.(Report)

Baland, Jean - Marie ; Robinson, James A.

American Journal of Political Science, July, 2012, Vol.56(3), p.601(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-5853

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile

Baland, Jean‐Marie ; Robinson, James A.

American Journal of Political Science, July 2012, Vol.56(3), pp.601-619 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0092-5853 ; E-ISSN: 1540-5907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2012.00585.x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile

Baland, Jean-Marie ; Robinson, James A.

American Journal of Political Science, Jul 2012, Vol.56(3), pp.601-619 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2012.00585.x

Truy cập trực tuyến

4
The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile: POLITICAL VALUE OF LAND
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile: POLITICAL VALUE OF LAND

Baland, Jean-Marie ; Robinson, James A.

American Journal of Political Science, 07/2012, Vol.56(3), pp.601-619 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5907.2012.00585.x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...