skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes

Laptev, I. ; Mayer, H. ; Lindeberg, T. ; Eckstein, W. ; Steger, C. ; Baumgartner, A.

Machine Vision and Applications, 2000, Vol.12(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0932-8092 ; E-ISSN: 1432-1769 ; DOI: 10.1007/s001380050121

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes

Laptev, Ivan ; Mayer, H. ; Lindeberg, Tony ; Eckstein, W. ; Steger, C. ; Baumgartner, A.; KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA ; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsbiologi, CB

Machine Vision and Applications, 2000, Vol. 12(1), pp. 23-31 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0932-8092 ; DOI: 10.1007/s001380050121

Toàn văn không sẵn có

3
Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes

Laptev, I. ; Mayer, H. ; Lindeberg, T. ; Eckstein, W. ; Steger, C. ; Baumgartner, A.

Machine Vision and Applications, 7/1/2000, Vol.12(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0932-8092 ; E-ISSN: 1432-1769 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001380050121

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes

Laptev, Ivan ; Mayer, H. ; Lindeberg, Tony ; Eckstein, W. ; Steger, C. ; Baumgartner, A.

Machine Vision and Applications, 2000, Vol.12(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0932-8092 ; ISSN: 0932-8092 ; DOI: 10.1007/s001380050121

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...