skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

Pandey, Sandeep ; Rakholiya, Kalpna D. ; Raval, Vikram H. ; Singh, Satya P.

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2012, Vol.114(3), p.251(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

Pandey, Sandeep ; Rakholiya, Kalpna D. ; Raval, Vikram H. ; Singh, Satya P.

Journal of Bioscience and Bioengineering, September 2012, Vol.114(3), pp.251-256 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1389-1723 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.03.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

Pandey , Sandeep ; Rakholiya , Kalpna D. ; Raval , Vikram H. ; Singh , Satya P.

Journal of bioscience and bioengineering, 2012, Vol.114(3), pp.251-256 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

4
Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

Pandey, Sandeep ; Rakholiya, Kalpna D. ; Raval, Vikram H. ; Singh, Satya P.

Journal of Bioscience and Bioengineering, 9/2012, Vol.114(3), pp.251-256 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2012.03.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

Pandey, Sandeep ; Rakholiya, Kalpna D ; Raval, Vikram H ; Singh, Satya P

Journal of bioscience and bioengineering, September 2012, Vol.114(3), pp.251-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 22727739 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.03.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...