skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC Microbiology, 2010, Vol.10, p.88 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC Microbiology, 2010, Vol.10(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88 ; PMID: 20331850

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC Microbiology, 2010, Vol.10, p.88-88 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88 ; PMCID: 2850352 ; PMID: 20331850

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC microbiology, 23 March 2010, Vol.10, pp.88 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2180 ; PMID: 20331850 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Lucchetti-Miganeh Céline ; Avner Stéphane ; Goudenège David ; Barloy-Hubler Frédérique

BMC Microbiology, 01 March 2010, Vol.10(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2180 ; E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique; De Villemeur, Hervé (Editor)

BMC Microbiology, 2010, Vol.10, p.88 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2180 ; E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

7
CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenege, David ; Avner, Stephane ; Lucchetti-Miganeh, Celine ; Barloy-Hubler, Frederique

BMC Microbiology, 2010, Vol.10(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...