skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition (CT Image Segmentation Using Optimized FEM)

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi; Rubinsky, Boris (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi; Rubinsky, Boris (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116 ; PMCID: 3289631 ; PMID: 22389668

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition.(Research Article)

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi

PLoS ONE, Feb 28, 2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition.(Research Article)

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi

PLoS ONE, Feb 28, 2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

5
CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi; Rubinsky, Boris

PLoS ONE, 2/28/2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT image segmentation using FEM with optimized boundary condition

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi

PloS one, 2012, Vol.7(2), pp.e31116 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22389668 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi

PLoS One, Feb 2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT image segmentation using FEM with optimized boundary condition

Hiroyuki Hishida ; Hiromasa Suzuki ; Takashi Michikawa ; Yutaka Ohtake ; Satoshi Oota

PLoS ONE, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...