skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Differential principal component analysis of ChIP-seq
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential principal component analysis of ChIP-seq

Ji, H. ; Li, X. ; Wang, Q.-F. ; Ning, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/23/2013, Vol.110(17), pp.6789-6794 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1204398110

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential principal component analysis of ChIP-seq.(STATISTICS: BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)

Ji, Hongkai ; Li, Xia ; Wang, Qian - Fei ; Ning, Yang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 23, 2013, Vol.110(17), p.6789(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential principal component analysis of ChIP-seq

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(17), pp.6789-6794 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential principal component analysis of ChIP-seq

Ji, Hongkai ; Li, Xia ; Wang, Qian-Fei ; Ning, Yang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 April 2013, Vol.110(17), pp.6789-94 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23569280 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1204398110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...